My Samos Tarsanas Tavern - My Samos
Samos:
info@mysamos.gr