My Samos Maritsa fish tavern - My Samos
Samos:
info@mysamos.gr